Remissvar avseende Landsbygdsdepartementets förslag till ändringar i lagen (2007:629) om tävlingar med hästdjur

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.