Remissvar avseende Länsstyrelsens förslag till beslut om inrättande och föreskrifter för skötsel av naturreservat Gräsö östra skärgård, Östhammars kommun

Länsstyrelsens förslag till beslut om inrättande och föreskrifter för skötsel av naturreservat Gräsö östra skärgård, Östhammars kommun Rubricerade ärende, diarienummer 511-9323-09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.