Remissvar avseende Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LIVSFS 2002:33) om utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

841.zip ()