Remissvar avseende Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LIVSFS 2002:33) om utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.