Remissvar avseende Miljödepartementets promemoria om Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.