Remissvar avseende Näringsdepartementets förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av fordonsmålvakter

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.