Remissvar avseende Näringsdepartementets remiss av återrapportering enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 – Förhandsprövning av gastariffer

På grund av begränsade resurser avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.