Remissvar avseende Näringsdepartementets remiss avseende Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser (TSL 2009:159)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2009/2970/TR, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.