Remissvar avseende Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, vars uppgift är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. I betänkandet som detta remissvar avser ges förslag som dels skulle kunna få effekter företag, och som dels skulle kunna få effekter för Regelrådets verksamhet. Av denna anledning ger Regelrådet ett särskilt remissvar på den del som rör Regelrådets verksamhet, men yttrar sig som vanligt separat över den del som kan få effekter för företag.