Remissvar avseende Post- och telestyrelsens förslag till ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet

Post- och telestyrelsens förslag till ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2007:7) om nummerportabilitet Rubricerat ärende, ert diarienummer 11-7336, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.