Remissvar avseende Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)

Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24) Rubricerade ärende, diarienummer Fi 2011/3144, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.