Remissvar avseende redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus

Remiss om redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus Rubricerade ärende, diarienummer M2011/1973/Nm, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inte något förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.