Remissvar avseende Socialdepartementets promemoria Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2009/5128/ST, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.