Remissvar avseende Socialdepartementets promemoria Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.