Remissvar avseende Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om bäringskikare, pejlkompasser och riktmedel innehållande tritium

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.