Remissvar avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) förslag till föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.