Remissvar avseende Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 683 i Kronobergs län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.