Remissvar avseende Trafikverkets förslag till föreskrifter om varierande högsta tillåtna hastighet på väg 56 vid Rytterne, Västmanlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.