Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg samt till föreskrifter om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om olycksoch säkerhetsrapportering för järnväg samt till föreskrifter om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg Rubricerade ärende, diarienummer TSJ 2011-496, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.