Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Stockholms län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-765, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.