Remissvar avseende Utbildningsdepartementets remiss av Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.