Remissvar avseende Vägverkets förslag till ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder

Rubricerat ärende, ert diarenummer SA 70 A 2008:75348, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.