Remissvar gällande Ds 2014:26 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.