Remissvar gällande förslag om att upphäva Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2008:6) om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter

Remissen innehåller endast förslag till upphävande av allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.