Remissvar gällande förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om största tillåten längd på ledbussar i Malmö

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.