Remissvar gällande Transportsstyrelsens förslag föreskrift om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet
avstår därför från att yttra sig i detta ärende.