Remissvar över Boverkets förslag till föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.