Remissvar över Energimarknadsinspektionens rapport Övervakning och transparens på elmarknaden 1

Remissen innehåller inget förslag till ny eller ändrad författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.