Remissvar över Finansdepartementets departementspromemoria En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

Förslag till förordning om regeringens medgivande vid beslut om vissa föreskrifter

Regelrådet har inga materiella synpunkter om föreslagen förordning om regeringens medgivande vid beslut om vissa föreskrifter.

Förslag till ändring i förordning (2007:1441) om konsekvensutredning vid regelgivning

6 §

Regelrådet har inga synpunkter på föreslagen 6 § p. 4. Erfarenheten från Regelrådet är att flertalet förslagsställare redan idag presenterar vilket bemyndigande som finns enligt förslaget. Det förekommer dock att en myndighet inte har något giltigt bemyndigande vid utarbetande av föreskrift men att myndigheten förväntar sig att få bemyndigande att utfärda den föreslagna föreskriften. Anledningen är oftast tidsbrist och att föreskriftsarbetet sker parallellt med förordningsarbetet där ett giltigt bemyndigande förväntas beslutas. Regelrådet vill därför poängtera att det är regelgivarens ansvar att kontrollera att giltigt bemyndigande finns när föreslagna föreskrifter ska beslutas. Regelrådet har dock noterat att det också har förekommit innovativt utnyttjande av närliggande bemyndigande vars tillämpning möjligen kan ifrågasättas.

8 §

Regelrådet har inget att invända mot den föreslagna 8 §. Av konsekvensutredningen framgår att myndigheternas arbetsbörda kommer att öka marginellt och eventuella kostnader bedöms kunna finansieras inom befintliga ramar. Regelrådets granskning av uppfyllandet av 6 och 7 §§ för företag visar att många förslagsställare redan idag har svårt att leva upp till befintliga krav. Av den anledningen har Regelrådet under flera år påtalat behovet av att tillräckligt med resurser avsätts för arbetet med konsekvensutredningar. Genom föreslagen 8 § kan resursbehovet för konsekvensutredningsarbetet förväntas öka ytterligare. Om resursbehovet inte fylls upp riskerar andra delar av konsekvensutredningsarbetet behöva nedprioriteras vilket enligt Regelrådet är helt oacceptabelt. Samtidigt skulle ytterligare krav kunna innebära att konsekvensutredningsarbetet prioriteras i högre omfattning vilket förhoppningsvis också kan medföra bättre uppfyllande av även 6 och 7 §§

9 §

Regelrådet ser positivt på den föreslagna 9 § med hänvisning till förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet. Genom hänvisningen kan det bli tydligare vilka förslag som ska remitteras samt vilka förslag som inte behöver remitteras till Regelrådet. Regelrådet har ingen fullständig kännedom om hur vanligt förekommande det är att förslag som ska remitteras till Regelrådet inte gör det. Det är dock vanligt förekommande att remisser inkommer som Regelrådet inte yttrar sig över eftersom de inte omfattas av Regelrådets granskning eller att effekterna för företag bedöms vara begränsade. En förtydligande hänvisning bedöms därför kunna kan bespara Regelrådet onödigt merarbete.

Regelrådet har inget att invända mot att hänvisning även sker till föreslagen förordning om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.