Remissvar över Finansdepartementets promemoria om sanktioner enligt CRD IV

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.