Remissvar över Finansdepartementets promemoria Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

De föreslagna författningsförslagen medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.