Remissvar över Finansinspektionens promemoria med förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av regeringens proposition 2009/10:246 om ny försäkringsrörelselag

På grund av begränsade resurser saknar Regelrådet tyvärr möjlighet att yttra sig i detta ärende.