Remissvar över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende