Remissvar över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.