Remissvar över Jordbruksverkets remiss: Förslag på nitratkänsliga områden från översynen 2014

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.