Remissvar över Justitiedepartementets betänkande Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78)

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.