Remissvar över Konsumentverkets förslag till allmänna råd om ändring i riktlinjer för varudeklaration av begagnad personbil

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2007/847, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.