Remissvar över Läkemedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Regelrådet har i kontakt med Ekonomistyrningsverket och Läkemedelsverket underrättats om att Läkemedelsverket inlett ett samråd med Ekonomistyrningsverket avseende rubricerade ärende. Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.