Remissvar över Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på enskild väg från Sjöviken

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.