Remissvar över Medlingsinstitutets konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.