Remissvar över promemorian Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder

Remissvar över promemorian Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder Rubricerade ärende, ert diarienummer N 2010/3529/E, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.