Remissvar över Skolverkets förslag till föreskrifter om bidrag och belopp till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor i vissa fall samt bidrag från hemkommunen för programinriktat individuellt val

Remissen inkom till Regelrådet den 17 januari 2014 med angiven svarstid den 24 januari 2014. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.