Remissvar över Socialdepartementets remiss av Boverkets rapport 2013:35 Ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov – Friggebodar m.m.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden. Då vår förfrågan om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

Friggebodar