Remissvar över tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till allmänna råd om statligt tandvårdsstöd (TLVFS 2009:1) samt modell för omräkning av referenspriser

Rubricerade ärende, ert diarienummer 792/2009, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.