Remissvar över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.