Remissvar över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet, m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag (de kostnader som kan uppkomma för företag föranleds i allt väsentligt av EU-kommissionens beslut). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.