Revisorsinspektionens promemoria En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2020/00096/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende