Riksantikvarieämbetets förslag till ändring i föreskrifter om fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 00891-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (PDF 1 MB)