Riksantikvarieämbetets förslag till verkställighetsföreskrifter om fornlämningsförklaring och tillstånd till metallsökare enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Rubricerade ärende, diarienummer 02604-2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.