Riksantikvarieämbetets förslag till verkställighetsföreskrifter om uppdragsarkeologi

Rubricerade ärende, diarienummer 2244-2016, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.