Riksgäldens förslag till ändrade föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/1064, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till ändring i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem och Eba:s riktlinjer om metoder för beräkning av avgifter till insättningsgarantisystem. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet. (Ärende RR 2016-000299).